Начало Новини Рока България спечели проект

Рока България спечели проект

Този път спечеленият проект е по Оперативна програма ''Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.'', Процедура BG161PO003-2.1.2-01  "Покриване на международно признати стандарти".

 

В края на месец август бяха обявени спечелилите финансиране проекти по грантовата схема, сред които и проектът на Рока България. На 02.09.2008 г. договорът за безвъзмездна финансова помощ с № МС 02911 беше подписан.

Проект "Разработване и въвеждане на СУОС в "Рока България" АД, съгласно ISO 14 001: 2004, за устойчиво и социално-отговорно развитие на компанията" е на стойност 198 170, 00 лева. Той е  50% съфинансиран  от Европейския фонд за регионално развитие, чрез ОП "Конкурентноспособност".

 

Проектът предвижда внедряване и сертифициране на система за управление на околната среда, която ще се интегрира с действащата към момента в компанията система за управление на качеството.

За да постигне максимално съответствие с високите критерии на европейското и българско законодателство по отношение на опазване на околната среда, компанията ще инвестира близо 150 000 лева по проекта в модерно оборудване.

 

Част от закупеното оборудване ще допълни функциите на изградената във фабриката на Рока пречиствателна станция. Чрез инсталиране на контролно-измервателни уреди, които ще бъдат набавени със средства по проекта, ще бъде осигурено непрекъснато наблюдение на показателите на заустваните отпадни води от дейността на фабриката.

Другата част от инвестицията по проекта е предвидена за технологично обновяване на собствената площадка за временно съхранение на отпадъци, съгласно всички изисквания на законодателството. Това  ще обезпечи контролирания цикъл на разделно събиране, съхранение, преработка и транспортиране на отпадъците от производствената и административната дейност на компанията, както и ще осигури възможност за повторната им употреба в други производства.

 

Чрез реализиране на този проект, като част от общата политика на компанията по опазване на околната среда, Рока България ще се приближи към постигане на дългосрочните си цели, а именно - устойчиво развитие, изключително висока конкурентноспособност и трайно утвърден имидж на социално-отговорна компания. 

Коментари

A&M Ceramica AB Aca Ceramica Aco AERAULIQA Akvo Alaplana Ceramica Alcaplast ITT Ceramic Kapitan Mainzu Ceramica UNDEFASA Всички
Производители